2016

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

СПАТО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2771-C01 по проект „СПАТО ООД разкрива нови работни места”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 55 439.36 лв., от които 47 123.46 лв. европейско и 8 315.90 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 24.02.2017г. и е с продължителност 15 месеца.