авторски права

Авторски надзор

Упражняването на авторски надзор е гаранция за спазване на технологичните и нормативни изисквания.

Съгласно чл. 162 от ЗУТ, сключването на Договор за авторски надзор е задължително за всички проекти от първа до пета категория.