Енергийна ефективност

Предлагаме Ви обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Основната цел на обследването е да се установи консумацията на енергия, икономията и топлосъхранение на топлинна енергия на сграда и съответствието и със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

На задължително обследване подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с рзп над 1000 м2.

По желание на Клиента, може да бъдат обследвани и сертифицирани и по-малки сгради.

Обследване на сгради включва в себе си:

* Проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите  на сградите.

*Оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически.

*Обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация.

* Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването.

* Издаване на съответния сертификат (категория А или Б).