Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Винарска изба

Винарска изба

New vinary in Mogilovo.

Owner – Agro Fama ltd

Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA)

Year – 2009.


Еднофамилна къща в село Радуил

Еднофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил

Винарска изба в местност Бялата пръст, Свиленград

Инвеститор: “Белица Уайнъри” ЕООД Главен проектант: арх. Росен Недялков (АС и СА) РЗП: 6 000м2.

Нова винарска изба в Свиленград
Винарска изба в местност Бялата пръст, землище гр. Свиленград

Нова винарска изба в землище Свиленград
Обект на “Белица Уайнъри” ЕООД – нова винарска изба

Обслужваща сграда към винарска изба, землище с. Могилово, Община Чирпан

Обслужваща сграда към винарска изба, землище с. Могилово, Община Чирпан

Възложител – Агро Фама ЕООД

Архитект – арх. Росен Недялков, арх. Димитър Цветков (АС и СА ЕООД)

Година – 2009Service building at the winery, land Mogilovo village, Municipality Chirpan

Client – Fama Agro Ltd.

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS and SA Ltd)

Year – 2009Service-Gebäude auf dem Weingut, Land Mogilovo Dorf, Gemeinde Chirpan

Client – Fama Agro Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS und SA Ltd)

Jahr – 2009Bâtiment de service à la cave, la terre Mogilovo village, municipalité Chirpan

Client – Fama Agro Ltd

Architecte – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS i SA ltd)

Année – 2009

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Възложител – Фоур Френдс ООД

Архитект – арх. Росен Недялков, арх. Димитър Цветков (АС и СА ЕООД)

Година – 2009г.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба

Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево
Reconstruction and extension of the shed for agricultural equipment in the winery,village Gorno Botevo, Municipality Stara Zagora

Owner- Four Friends Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS and SA Ltd)

Year – 2009.

 

Umbau und Erweiterung der Halle für landwirtschaftliche Geräte in das Weingut, auf dem Dorf Gorno Botevo, Gemeinde Stara Zagora

Arbeitgeber – Vier Freunde Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS und SA Ltd)

Jahr – 2009.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба
Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево

La reconstruction et l’extension du hangar pour le matériel agricole dans le vignoble, le village de Gorno Botevo, municipalité de Stara Zagora

Employeur – Quatre amis Ltd

Architecte – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS i SA ltd)

Année – 2009.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба
Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево


Подобряване средата на живот в Община Чипровци, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи

Подобряване средата на живот в Община Чипровци, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи.

Проект по програма на МРРБ.

Настоящият проект обхваща гр. Чипровци и селата Мартиново и Железна. Същият третира изграждането на нови улици, тротоари, улично осветление, детски и спортни площадки.

Възложител – Община Чипровци

Година – 2009Improving the living environment in the Municipality Chiprovtsi through reconstruction and construction of sidewalks, street lighting and public green areas.

This project encompasses the town and villages Martinovo and Jelezna. It treats the construction of new streets, sidewalks, street lights, children’s playgrounds.

Client – Municipality Chiprovtsi

Year – 2009Die Verbesserung des Wohnumfeldes in der Gemeinde Chiprovtsi durch Rekonstruktion und den Bau von Gehwegen, Straßenbeleuchtung und öffentliche Grünflächen.

Das Projekt umfasst die Städte Chiprovtsi und Dörfer Martinovo und Jelezna. Es behandelt den Bau neuer Straßen, Bürgersteige, Straßenbeleuchtung,Kinderspielplätze.

Client – der Gemeinde Chiprovtsi

Jahr – 2009Amélioration du cadre de vie dans la municipalité de Tchiprovtsi par la reconstruction et construction de trottoirs, l’éclairage des rues et des espaces verts publics.

Projet de programme des travaux.

Ce projet englobe la ville et les villages Tchiprovtsi Martinovo et Jelezna. Il traite de la construction de nouvelles rues, trottoirs, éclairage public, aires de jeux pour enfants.

Client –  la municipalité de Tchiprovtsi

Année – 2009

Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав

Нова производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав, Варненска област.

Проект по програма на Норвежкото правителство за насърчаване на двустранните отношенията между България и Норвегия.

Инвеститор – Фламекс България ООД

Архитект – арх. Калин Велчев, арх. Марин Велчев (НюАрх ООД)

Година – 2010.New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София.

Проект по оперативна програма на МРРБ

Възложител – Община София

Архитект – арх. Росен Недялков, арх. Димитър Цветков (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

18-то СОУ "Уилям Гладстон", София
18-то СОУ "Уилям Гладстон", София

 

18-то СОУ „Уилям Гладстон”, София
18-то СОУ „Уилям Гладстон”, София

 Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia

Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria

18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia

 

Жилищна сграда с търговски център, кв. „Аспарухово”, ул. „Кишинев”, гр. Варна

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна

Инвеститор – Експириан ЕООД

Архитекти – арх. Красимир Петров (Стронгил ООД)

Година – 2006

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna

Owner – Expirian ltd

Architect – arch. Krasimir Petrov (Strongil ltd)

Year – 2006

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna

New Building with shopping center, Kishinev str, Varna

Owner – Expirian ltd

Architect – arch. Krasimir Petrov (Strongil ltd)

Year – 2006

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna

New Building with shopping center, Kishinev str, Varna

Owner – Expirian ltd

Architect – arch. Krasimir Petrov (Strongil ltd)

Year – 2006

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
New Building with shopping center, Kishinev str, Varna