Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции – за Обособена позиция №14: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208 по Кадастрална карта на гр. Варна

40
Национална програма ЕЕ

 

Проектът е разработен по искане на Възложителя, при спазване на Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №7 – правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) и други специфични нормативни уредби. Има за цел проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна. Разработва се във фаза технически проект.

Многофамилната жилищна сграда, представляваща бл.40 и цел на настоящия проект е ситуирана на територията на р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“, гр. Варна. Състои от две секции, обособени като бл.40/вх.1 и бл.40/вх.2, с идентификатори 10135.3511.208.5 (бл.40/вх.1) и 10135.3511.208.4 (бл.40/вх.2). Входовете са разположени от север и изток за всяка секция поотделно. Начинът на застрояване е свободно, характер на застрояването – високоетажно. Жилищната сграда е трета категория, на основание чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е насочена към обновяване и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Те целят да бъдат осигурени по-добри условия за живот на обитателите, повишаване на топлинния комфорт в сградата, така както и подобряване качество на жизнената среда.

работна фаза