Къща Шана

Една малка и лееко разчупена по искане на Възложителите къща в с. Юнец, Община Долни чифлик.
Разположена в центъра на селото, къщата посреща с уют и гостоприемство на семейство Матюс.

 

 

Постигнатите показатели са както следва:
.                     ПУП-ПРЗ-ВИЗА
.                         Проектна        Сграда
Площ УПИ        700 кв.м.          700 кв.м.
ЗП                      280 кв.м.         136кв.м.
РЗП                   560 кв.м.          329 кв.м.
Пз                      40%                  19,4%
Кинт                   0,80                  0,47
Поз                    40%                  54%

Шана Матюс
Шана
Шана
Шана
Шана

Шана

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции – за Обособена позиция №14: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208 по Кадастрална карта на гр. Варна

40
Национална програма ЕЕ

 

Проектът е разработен по искане на Възложителя, при спазване на Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №7 – правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) и други специфични нормативни уредби. Има за цел проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна. Разработва се във фаза технически проект.

Многофамилната жилищна сграда, представляваща бл.40 и цел на настоящия проект е ситуирана на територията на р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“, гр. Варна. Състои от две секции, обособени като бл.40/вх.1 и бл.40/вх.2, с идентификатори 10135.3511.208.5 (бл.40/вх.1) и 10135.3511.208.4 (бл.40/вх.2). Входовете са разположени от север и изток за всяка секция поотделно. Начинът на застрояване е свободно, характер на застрояването – високоетажно. Жилищната сграда е трета категория, на основание чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е насочена към обновяване и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Те целят да бъдат осигурени по-добри условия за живот на обитателите, повишаване на топлинния комфорт в сградата, така както и подобряване качество на жизнената среда.

работна фаза

Къща за гости в с. Китка, Община Аврен

Инвеститор: ЕТ “Фрея” – Габриела Йорданова

Главен проектант: арх. Вл. Попов, арх. Кр. Петров (Стронгил строй ООД)

РЗП: 700 м2

Реконструирана ловна хижа в къща за гости
Реконструкция на съществуваща ловна хижа в къща за гости и селски туризъм.

Къща за гости
Реконструкция на стара ловна хижа в къща за гости

Еднофамилна къща в село Радуил

днофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил

Еднофамилна къща в гр. Банкя, Софийска община

днофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Ясен Симидчийски

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 460м2

Къща в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Лендмарк ЕООД, Ники Неделчев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 400м2

Жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Къща в гр. Банкя

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община Чирпан

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово
Винарска изба

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово
Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово