ДГ 17 Петър Берон – гр. Варна

Основен ремонт на Дом за деца лишени от родилтеска грижа “Другарче” и промянана предназначение в детска градина, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, по плана на 6-ти м.р, ул. Генерал Колев №90, гр. Варна.

 

Изработване на технически проект за „Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителски грижи „Другарче”“ за нуждите на Детска градина 17 „Д-р Петър Берон”.

Сградата е построена през 1961 година, като за целта и изготвен и одобрен инвестиционнен проект за дом за лишени от родителски грижи „Другарче” за отглеждане и възпитаване на деца на възраст от 0 до 3 годишна възраст.

IV-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, точка “б” от ЗУТ от 31.03.2001г. и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Проекта предвижда необходимите помещения за функциониране на четири детски групи (три градински и една яслена). Запазва се максимално сегашната функция на помещенията, като някои частично се изменят с цел да отговорят на съвременните изискванията за подобен род учебно – възпитателно заведение.

Нов филиал

Нова зона за игра на децата.