Къща Шана

Една малка и лееко разчупена по искане на Възложителите къща в с. Юнец, Община Долни чифлик.
Разположена в центъра на селото, къщата посреща с уют и гостоприемство на семейство Матюс.

 

 

Постигнатите показатели са както следва:
.                     ПУП-ПРЗ-ВИЗА
.                         Проектна        Сграда
Площ УПИ        700 кв.м.          700 кв.м.
ЗП                      280 кв.м.         136кв.м.
РЗП                   560 кв.м.          329 кв.м.
Пз                      40%                  19,4%
Кинт                   0,80                  0,47
Поз                    40%                  54%

Шана Матюс
Шана
Шана
Шана
Шана

Шана

Къща Таня и Тони

Вилна сграда в СО Сотира, гр. Варна.

Конструкцията на сградата е скелетна от монолитен стоманобетон. Ограждащата конструкция се изпълнява от 25 см. зидария от керамични блокчета (тухли). Вътрешните преградни стени са от тухлена зидария – 12 cm. Обзижданията се изпълняват от 5см. газобетон. Вътрешната довършителна обработка на тухлените стени е от варо-гипсова мазилка и шпакловка, а на газобетонните стени – шпакловка. Всички довършителни работи са съгласно „таблиците за довършителни работи“ на чертежите. Фасадните довършителни работи са описани на чертежите на фасадите. Прозорците и  вратите са съгласно спецификацията на прозорци и врати – част от проекта.

ЗП – 128кв.м.

РЗП – 275 кв.м.

Разпределение етаж 1
Разпределение етаж в

Еднофамилна къща

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции – за Обособена позиция №14: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208 по Кадастрална карта на гр. Варна

40
Национална програма ЕЕ

 

Проектът е разработен по искане на Възложителя, при спазване на Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №7 – правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) и други специфични нормативни уредби. Има за цел проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна. Разработва се във фаза технически проект.

Многофамилната жилищна сграда, представляваща бл.40 и цел на настоящия проект е ситуирана на територията на р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане“, гр. Варна. Състои от две секции, обособени като бл.40/вх.1 и бл.40/вх.2, с идентификатори 10135.3511.208.5 (бл.40/вх.1) и 10135.3511.208.4 (бл.40/вх.2). Входовете са разположени от север и изток за всяка секция поотделно. Начинът на застрояване е свободно, характер на застрояването – високоетажно. Жилищната сграда е трета категория, на основание чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е насочена към обновяване и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Те целят да бъдат осигурени по-добри условия за живот на обитателите, повишаване на топлинния комфорт в сградата, така както и подобряване качество на жизнената среда.

работна фаза

Еднофамилна къща в село Радуил

днофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил

Еднофамилна къща в гр. Банкя, Софийска община

днофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Ясен Симидчийски

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 460м2

Къща в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Лендмарк ЕООД, Ники Неделчев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 400м2

Жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Къща в гр. Банкя