3D визуализации

Екипа ни предлага изготвянето на 3D визуализации на нови и съществуващи проекти.

Проект мениджмънт

Осъществяването на проект мениджмънт е в тясно сътудничество с Инвеститора. Всички услуги, които се възлагат на проект мениджъра, са предварително договорени и уточнени с Инвеститора:

 • Предварителни проучвания;
 • Оценка на проекта/предложението;
 • Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;
 • Контрол и консултиране по време на проектирането;
 • Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;
 • Планиране на строителството;
 • Контрол на строителство;
 • Въвеждане в експлоатация;

Промяна на предназначение

Смяна на предназначение е необходима, при обособяване на нов обект в рамките на съществуваща сграда, когато новите функции се различават от съществуващите.

Възможно е, преустройството да е съпроводено с пристрояване и/или надстрояване на съществуващата сграда. При този тип преустройства, се подхожда, като при ново строителство – изготвят се инвестиционни проекти, издава се виза за проектиране, както и всички процедури по одобряване на проекти и последващо строителство.

При преустройства, когато не се налага промяна в обема на съществуващия обект, то тук е необходимо изготвянето на инвестиционни проекти, като за частите, които не се засягат от преустройството е достатъчно становище от съответния проектант.

Ако при преустройството, частично се засягат конструктивни елементи на сградата, проектът по част конструктивна се разработва съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции.

 

Пред проектни проучвания

Услугата има за цел да подпомогне Възложителя по отношение на инвестиционните намерения. Ще Ви помогнем с:

 • Анализ на предложението и възможните решения;
 • Оценка на изпълнимостта на проекта;
 • Оценка на доходността от инвестицията;

Енергийна ефективност

Предлагаме Ви обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Основната цел на обследването е да се установи консумацията на енергия, икономията и топлосъхранение на топлинна енергия на сграда и съответствието и със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

На задължително обследване подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с рзп над 1000 м2.

По желание на Клиента, може да бъдат обследвани и сертифицирани и по-малки сгради.

Обследване на сгради включва в себе си:

* Проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите  на сградите.

*Оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически.

*Обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация.

* Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването.

* Издаване на съответния сертификат (категория А или Б).

 

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни, офис и производствени сгради:

– пред проектни проучвания

– работни и технически проекти

– становища и експертизи

– изготвяне на специализирани проекти

Авторски надзор

Упражняването на авторски надзор е гаранция за спазване на технологичните и нормативни изисквания.

Съгласно чл. 162 от ЗУТ, сключването на Договор за авторски надзор е задължително за всички проекти от първа до пета категория.

Технически паспорти

Изготвянето на технически паспорти и обследването на сгради стана част от нашето ежедневие.

Макар и отложени във крайния срок, изисквания за изготвяне на технически паспорти на сгради, все повече клиенти се възползват от не-натовареното време и се възползват от нашите услуги.

Счетоводни услуги

От месец март 2015 г. Спато ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за фирми от различни отрасли:
– месечно осчетоводяване на документацията;
– декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС;
– ТРЗ;
– изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението;
– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО;
Фирмата успешно защити сертифициране на този вид услуги.