Промяна на предназначение

Смяна на предназначение е необходима, при обособяване на нов обект в рамките на съществуваща сграда, когато новите функции се различават от съществуващите.

Възможно е, преустройството да е съпроводено с пристрояване и/или надстрояване на съществуващата сграда. При този тип преустройства, се подхожда, като при ново строителство – изготвят се инвестиционни проекти, издава се виза за проектиране, както и всички процедури по одобряване на проекти и последващо строителство.

При преустройства, когато не се налага промяна в обема на съществуващия обект, то тук е необходимо изготвянето на инвестиционни проекти, като за частите, които не се засягат от преустройството е достатъчно становище от съответния проектант.

Ако при преустройството, частично се засягат конструктивни елементи на сградата, проектът по част конструктивна се разработва съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции.